URBÁNEK, M. Studie přepravních zařízení pro silniční dopravu nebezpečných látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Urbánek se ve své práci zabývá rešeršní studií přepravních zařízení pro silniční dopravu nebezpečných látek. Student v úvodu provádí legislativní rozbor způsobů přepravy nebezpečných látek, definuje jednotlivé třídy nebezpečnosti. Dále jsou porovnány jednotlivé typy cisteren pro přepravu. V závěru je uveden výběr evropských výrobců cisteren pro přepravu nebezpečných látek, kde student uvádí jejich technické parametry a tabulkově je shrnuje. Velmi přínosnou prací studenta je v textové části práce právě tabulkově uvedený přehled parametrů cisteren a porovnávací grafy. Bakalářská práce studenta Urbánka splnila požadavky a cíle zadání. Rozsah rešerše je úplný a přehledný. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na velmi dobré úrovni. Po stránce grafického zpracování jsou do práce vloženy kvalitní obrázky. Student se důsledně odvolává na citace zdrojů. Schopnost interpretovat své výsledky v práci jsou u studenta na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce hodnotná. Student prokázal zájem o problematiku v této oblasti. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Práce je v souladu se zadáním rešeršního charakteru. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury. V úvodní části v rozsahu 11 stran je předložena stručná rešerše legislativy, spojené s přepravou nebezpečných látek. S ohledem na rozsáhlost této problematiky se autorovi podařilo přehledně zachytit její hlavní podstatu doplněnou o klasifikaci nebezpečných věcí, spojenou s identifikací základních charakteristik jednotlivých tříd. V další části (kap. 3) se věnuje cisternám pro přepravu nebezpečných látek. V úvodu této části je proveden obecný popis základních a typických konstrukčních komponent a uzlů, bezpečnostních ventilů a různých přídavných komponent. V kapitole 4 je provedena rešerše cisteren, určených pro přepravu PHM. Pozornost je věnována produktům od několika vybraných předních světových výrobců a přehlednou formou je provedeno porovnání jejich parametr (tabulky, grafy). Zde postrádám alespoň minimální snahu autora, pokusit se více jednotlivé typy mezi sebou kriticky porovnat a na základě toho se pokusit o prognózu dalšího vývoje. Předložená je původní, a i přes výše uvedenou výhradu má solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Michal Urbánek ve své bakalářské práci prokázal hluboké znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91685