ŠENK, V. Keramické porézní materiály - příprava, struktura a vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

Diplomant Vít Šenk, Bc. vypracoval diplomovou práci „Keramické porézní materiály-příprava, struktura a vlastnosti“v laboratořích ÚMVI, zejména na odboru keramiky a polymerů. Cílem práce bylo studium přípravy, struktury a vlastností porézních keramických materiálů pro konstrukční a energetické aplikace, korelace technologických parametrů s vlastnostmi a morfologií keramických pěn a stanovení jejich pevnosti v tlaku a test depozice perovskitového katalyzátoru na povrch pěn. Diplomant v rámci diplomové práce prostudoval většinu tematicky blízkých publikací, provedl časově náročné experimenty a zpracoval výsledky a diskusi do kvalitní diplomové práce. Nejen výsledky jeho práce, ale i přístup k řešení problému a pracovní aktivita hodnotím pozitivně. Vít Šenk, Bc. byl aktivní, pracovitý a manuálně zručný diplomant. V průběhu práce si rozšiřoval své praktické znalosti, takže dobře zvládl experimentální i teoretické požadavky, které musel splnit při řešení své diplomové práce. Má všechny předpoklady ukončit úspěšně magisterské studium materiálového inženýrství.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoníčková, Eva

Předložená diplomová práce na téma „Keramické porézní materiály – příprava, struktura a vlastnosti" se zabývá literární rešerší a technologií přípravy keramických pěn/filtrů pro různé aplikace. Téma chemicky inertních keramických filtrů s definovanou strukturou je velice aktuální v mnoha průmyslových oblastech, nejenom ve slévárenství, kde se tyto filtry používají mnoho let, ale v modernějších aplikacích jako je výroba alternativních energii či v tkáňovém inženýrství. Práce obsahuje 47 stran textu (doplněného o grafy, obrázky a tabulky) a je klasicky členěna na literární přehled řešené problematiky, experimentální část, popis získaných výsledků a jejich diskuzi a závěr. V teoretické části práce student pracoval s celkově 65 cizojazyčnými i českými zdroji. Je zde uveden popis i chemické závislosti přípravy keramických suspenzí a jejich vlastnosti. Dále jsou v práci popsány metody přípravy keramických pěn a jejich aplikace. Teoretická část má logickou a plynulou strukturu a vykazuje schopnost studenta pracovat s různými literárními zdroji na vysoké úrovni. V experimentální části jsou podrobně popsány všechny použité metody i analýzy a je uvedeno označení experimentů. Hlavním cílem práce byla příprava keramických pěn s vysokou chemickou stabilitou a dostatečnou mechanickou pevností pro katalytické aplikace. V práci jsou prostudovány tři postupy jak cíle dosáhnout, čemuž odpovídá i velké množství provedených experimentů. Dosažené výsledky jsou v mnoha případech diskutovány i z hlediska výsledků publikovaných ve vědeckých časopisech, což zvyšuje přínos celé práce. Z hlediska mechanických vlastností jsou v práci uvedeny výsledky tahových zkoušek, které však nebyly provedeny na statisticky vhodném počtu vzorků a mají tedy pouze informativní charakter. Ačkoliv je diplomová práce zpracována pečlivě a přehledně, objevilo se několik nesrovnalostí: - chybí seznam obrázků a tabulek a seznam zkratek v závěru práce - v textu literární rešerše se objevují nepřeložené anglické výrazy (např. str. 9) - dvě různé tabulky mají označení tabulka 4.5 - v tabulkách 4.3, 4, 5 a 5.3 je zaměněn hmotnostní zlomek za hmotnostní procenta - str. 21 je chybně uvedena analýza určení distribuce velikosti částic - str. 23 na Obr. 5.2 a 3 je chybně označena x-ová osa - na str. 25 je uvedeno, že proces vede k aglomeraci SiO2, přičemž je proces teprve na začátku polykondenzace - na str. 27 je uvedena pěna Ř0/24, která není dříve zmíněna (ani v Exp. části) Tyto chyby však nevedou ke snížení kvality a srozumitelnosti celé práce. Závěrem mohu shrnout, že práce splňuje navržené cíle i nároky kladené na diplomovou práci. Student prokázal samostatnost při zpracování daného téma, proto celkově hodnotím výborně a doporučuji, aby předložená práce byla přijata k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41633