HORKÝ, P. Zařízení na příčné přenášení tyčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

BP je na výborné úrovni a je jako celek zdařilá. Kloubí se v ní poznatky z teorie i praxe. Výsledky mají dosah až k praktické realizaci ve firmě. Autor práce často navštěvoval společnost vyrábějící komponenty tvářecích strojů za účelem získávání praktických rad a informací, nutných pro úspěšné zpracování práce. Autor práce je velmi nadaný konstruktér (projektant strojních zařízení).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

BP se zabývá návrhem zařízení na příčné přenášení tyčí. Je zde popsán přehled používaných mechanismů pro přenášení tyčí. V dalších kapitolách je rozebrán návrh jednotlivých komponent pro vlastní zařízení. Práce je na výborné úrovni. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91717