BALHAR, D. Návrh miniaturních soustružnických nožů s VBD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Student pracoval samostatně a cílevědomně, konzultoval postup návrhu nožů. Práce by si zasloužila větší pozornost v oblasti volby a návrhu nožů oproti rešeršní části. Stejně tak u kvality převzatých obrázků. Některé chyby zbytečně snižují kvalitu práce, jako například špatné značení pozitivní a negativní geometrie na popisu obrázků. Kromě samotného návrhu a rešerše autor provedl i základní technické zhodnocení navržených nožů a navrhl technologii výroby, včetně výpočtu nákladů na výrobu pro zvolenou velikost série. Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Student se ve své práci zaměřuje na konstrukci a návrh výroby sady soustružnických nožů, které by mohly být potencionálně nabízeny jako produkt. U práce tohoto typu bych však spíše očekával hlubší analýzu současných běžně dostupných soustružnických nožů s identifikací jejich nedostatků a následné navržení vhodnější varianty, která by byla konkurenceschopná. Toto však nebylo v cílech práce přímo stanoveno a proto chápu, že se autor tomuto hodnocení vyhnul. Výhrady bych měl k některým chybám, které se v práci vyskytují, například zaměnění pozitivní za negativní geometrii v obr. 5, přičemž ve zdroji, ze kterého autor čerpal je označení použito korektně. Další chyby shledávám v označování některých veličin, např. v textu je úhel nastavení hlavního ostří označován písmenem Chí, zatím co v obrázcích je označován standardně písmenem Kapa, autor v textu používá staré označování jednotek atd. V rámci praktické části shledávám jako velmi nevhodné konstrukční řešení soustružnických nožů s upínáním typu S, kdy upínací šroub zcela nevhodně přesahuje přes rovinu čela VBD, a tedy by vytvářel překážku v odvodu třísek. Další chybu v konstrukci bych viděl v navrženém odlehčení pro špičku VBD u kopírovacího dokončovacího nože, kdy pro obrobení dosedací plochy VBD by bylo potřeba frézovacího nástroje o průměru 1mm, aby bylo dosedací plochu možné bezezbytku obrobit až k přechodu do odlehčení. V technicko-ekonomickém hodnocení autor uvádí výpočty cenové náročnosti výroby jednoho kusu soustružnického nože. Výsledkem je výrazně nižší cena, která se zdá jako velmi přijatelná. Opět bych však zde uvítal shrnutí, co vše je do této ceny započítáno. Práci i přes uvedené výtky považuji za zdařilou a lze konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny. Závěry částečně plynou z postupu řešení. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnocením C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91634