ŘEHÁKOVÁ, B. Přehled metod pro studium a kvantifikaci opotřebení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Galas, Radovan

Cílem předložené bakalářské práce bylo podat přehled o vybraných ASTM normách pro studium a kvantifikaci opotřebí. Výběr norem byl proveden s ohledem na vybavení laboratoří Ústavu konstruování. Na základě tohoto výběru studentka v práci detailně rozpracovala pět ASTM norem. Každá z uvedených norem obsahuje stručný úvod, popis měřici aparatury, postup a závěrečné zhodnocení měření. Celkový dojem práce však výrazně snižuje celá řada terminologických nepřesností, chybějící schémata popř. obrázky popisující základní druhy opotřebení a v neposlední řadě také celková grafická úprava práce. Po obsahové stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Urban, Filip

Předložená bakalářská práce si klade za cíl podat přehled o metodách, které jsou používány k hodnocení opotřebení materiálů. V úvodu se práce stručně zabývá motivací, proč je hodnocení opotřebení důležité. V hlavní části pak následuje historický vývoj a přehled používaných metod pro hodnocení různých druhů opotřebení podle norem ASTM. U některých metod chybí schéma aparatury, které by bylo vhodné pro představu principu měření. Celková grafická úroveň práce je spíše nižší. Některá slovní spojení, nebo označení nejsou vhodně volená, nebo nejsou z anglických norem vhodně přeložená. Na konci práce chybí seznam použitých zkratek, symbolů a veličin. V některých případech nejsou použity primární zdroje. U jednotlivých metod je vždy vcelku jasně popsána testovací procedura, parametry testů a vyhodnocování výsledků, je tedy splněno zadání práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 93254