DANIEL, J. Porovnání dvou technologií u tlakového Al odlitku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Výrobu zadané součásti autor podchytil ve dvou verzích. V tomto případě jde o standardní obrábění, proti kterému je postavena varianta tlakového lití. Rozborem včetně zahrnutí požadavků zákazníka získal konkrétní údaje, ke kterým připojil v závěrečných kapitolách nezbytný komentář a formulaci názorů, tj. přidal i možnost použití tvářecí technologie. Dle sériovosti výroby následně doporučil vhodnost využití té které varianty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání dvou technologií, technologie obrábění a tlakového lití, při výrobě součásti protikusu koule z hliníkové slitiny a následné porovnání a zvolení vhodné technologie pro sériovou výrobu. Součástí práce je i technicko-ekonomické zhodnocení. Bakalářská práce je na dobré technické úrovni, ale je odkazována pouze na 8 literárních a elektronických zdrojů, součástí práce jsou 3 přílohy. Práce by zasloužila lepší stylistickou úpravu (předložky na konci řádku, čárky ve větách, atd.), v práci se také vyskytuje několik překlepů a gramatických chyb. I přes tyto nedostatky práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92757