DRESLER, T. Diagnostika obráběcích strojů ve firemní praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hammer, Miloš

Bakalářská práce Tomáše Dreslera odpovídá zadání. Práci považuji za původní, která je přínosná pro průmyslovou praxi. Metodika plnění cílů je správně zvolena. Student analyzoval situaci v konkrétní firmě a aplikoval známé teoretické poznatky do praxe. Zde je nutné zdůraznit, že většinu těchto poznatků musel získat samostatným studiem, neboť během dosavadního studia neabsolvoval žádné předměty z dané oblasti. Pan Dresler věnoval značný prostor praktické části práce. Provedl soubor vybraných měření na dvou obráběcích strojích. Výsledky zpracoval, vyhodnotil a navrhl doporučení pro konkrétní firmu stoba Precizní Technika s.r.o. Bakalářská práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a i vyvozovat závěry. Po formální stránce je hodnocená práce na odpovídající úrovni. Student při řešení práce vycházel z doporučené literatury. Pan Dresler pravidelně docházel na konzultace, kde předkládal dílčí výsledky své práce. Je nutné ohodnotit jeho samostatnost a iniciativu. Z výše uvedených důvodů hodnotím bakalářskou práci známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Opočenská, Hana

Bakalářská práce pana Dreslera je zaměřena na diagnostiku obráběcích strojů. V teoretické části student popsal tři nejčastěji využívané metody technické diagnostiky – vibrodiagnostiku, termodiagnostiku a hlukovou diagnostiku. Osvojené znalosti z vibrodiagnostiky student následně využil při měření na dvou obráběcích strojích ve firmě stoba Precizní Technika s.r.o. Při řešení praktické části student postupoval promyšleně a systematicky, na základě provedené analýzy FMECA odhalil nejkritičtější prvek stroje, pro který zvolil vhodnou diagnostiku. Výsledky měření následně vyhodnotil a pro firmu navrhl nový systém údržby strojů. Jednotlivé kapitoly práce na sebe navazují, po formální stránce je práce rovněž zpracována na požadované úrovni s minimem gramatických chyb. V práci mi ovšem chybí vysvětlení některých pojmů, např. prediktivní a proaktivní údržba. Uvedené však nepovažuji za nedostatky, neboť student neabsolvoval výuku v daných oblastech. Výsledky práce jsou přínosné a použitelné pro firmu stoba Precizní Technika s.r.o., i obecnou průmyslovou praxi. Práci pana Dreslera hodnotím i s ohledem na fakt, že si musel všechny skutečnosti sám nastudovat z doporučené literatury, neboť do současné doby neabsolvoval žádný předmět z této oblasti. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Na základě dílčích hodnocení a výše uvedeného ji hodnotím známkou: výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93096