DVOŘÁK, J. Vibrace při frézování kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Zdeněk

Bakalářská práce pana Dvořáka řeší problematiku vibrací při frézování. Student se věnovat teoretickému popisu mechanických vibrací a možnostem jejich eliminace aktivním tlumením, pasivním tlumením nebo úpravou řezných podmínek pomocí stabilitních diagramů. Student pracoval průběžně a pravidelně docházel na konzultace. Pouze část práce věnovaná praktickým aplikacím aktivního a pasivního tlumení mohla být více rozvedena. Všechny cíle práce byly splněny. Celkově práci hodnotím jako povedenou a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štetina, Jakub

Předkládaná práce se zabývá vibracemi při frézování kovů. Autor v úvodní kapitole uvedl a rozlišil názvosloví při popisu frézování a jednotlivé typy kmitání. V druhé a třetí kapitole se věnoval matematickému popisu kmitání se zaměřením zejména na samobuzené kmitání. U uvedených vztahů by bylo vhodné kromě vysvětlení jednotlivých veličin uvést i jednotky (rozměry) těchto veličin. Toto je sice uvedeno v seznamu symbolů na konci práce, ale předešlo by se dohadům o správnosti např. vztahu 3.2, kde otáčky n jsou uvažovány v hodnotách [1/s]; nebo vztahu 3.13, kde jsou otáčky n pro změnu uvažovány v jednotkách [1/min]. V matematickém popisu by bylo vhodné dbát na úplnost vyjadřování se. V textu se pojednává o otáčkové frekvenci, která není uvedena žádným vztahem; jinde např. ve vztahu 3.4 by bylo vhodné přímo uvést, že se jedná o závislost určující úhel fázového posunu psí (tzn. doplnit levou stranu „rovnice“). V další části práce jsou v okrajovém přehledu zmiňovány možnosti měření dynamických vlastností na obráběcím stroji. Tato kapitola by zasloužila větší pozornost, lepší návaznost a přehlednost. Dále jsou zmiňovány stabilitní diagramy, popisující možnosti maximálního úběru třísky pro konkrétní kombinaci stroj-nástroj, a tedy se nejedná o vyšetřování stability frézky (jak je zde uvedeno), ale spíš frézy (v konkrétní frézce). V poslední kapitole autor pojednává o moderních přístupech tlumení vibrací při obrábění, zejména přehledu komerčních možností pasivních a aktivních tlumičů. Závěr je úzce zaměřen na samobuzené kmitání a na komerční možnosti tlumičů, ale nepojednává o práci jako o celku. V práci se neuvádí, proč je zaměřena právě na frézování kovů resp. rozdíl analyzované problematiky při frézování kovů a jiných materiálů. Práce jako celek je řazena logicky a splňuje všechny předem stanovené cíle práce. Vlastní přínos a originalita se při rešeršním typu práce obtížně hodnotí, zejména pokud jsou ve většině prací zabývajících se frézováním a kmitáním používány opakovaně stejné zdroje a ilustrace. Při dnešních možnostech lze použít nepřeberné množství poutavých a podstatně lépe vypovídajících obrázků než jsou např. obr 1.2 nebo zcela nečitelný obr. 3.3. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89142