CHOVANEC, S. Turbodmychadla v motorsportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Knotek, Jiří

Pan Chovanec pracoval samostatně, s častým využíváním konzultací a popsal využití turbodmychadel v motorsportu. I přes to, že některé technické specifikace mohou být velmi těžko k sehnání, kvůli přísnému utajování, které v motorsportu panuje, dokázal student najít dostatečné množství informací a to z nejmodernějších prvků využívaných v motorsportu. Práci lze vytknout spíš drobné chyby nebo nepřesnosti, ale tyto nijak výrazně nejsnižují úroveň práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zubík, Martin

Pan Stanislav Chovanec ve své bakalářské práci popisuje využití turbodmychadel k přeplňování spalovacích motorů v motorsportu. Teoretické části textu obsahují některé nepřesnosti případně někdy nevhodnou větnou skladbu. Příkladem může být věta, že v atmosférickém motoru vhání vzduch do válce atmosférický tlak, nebo že ke kompresorové skříni je připojen z jedné strany tlumič (filtr). Části práce zabývající se přeplňováním obecně je věnováno více prostoru než konkrétním aplikacím v motorsportu, ale k relevantním zdrojům informací asi není jednoduché se dostat. Práce z mého pohledu splňuje veškeré formální náležitosti i cíle zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93249