ZÁNA, J. Svařování korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Bakalář zpracoval zadanou problematiku iniciativně a samostatně. V BP je řešena problematika svařování vysokolegovaných ocelí. Po formální a grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Autor prokázal schopnost řešit danou problematiku v experimentální části a získat ucelené technické závěry. Autor splnil všechny cíle předepsané zadáním a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

Bakalářská práce pana Jiřího Zány plňuje všechny body zadání. V obecné (teoretické) části práce se autor zabývá popisem , složením a vlastnostmi nerezavějících ocelí a metodami jejich svařování. Zvláštní pozornost j věnována metodě MAG, kterou využívá v experimentální části práce. V té také uvádí materiály užívané v čistírnách odpadních vod, nejčastěji užívané typy svarů, navrhuje parametry a podmínky svařování, zpracovává WPS. Z předložené práce je zřejmé, že pan Zána využil konzultací i podkladů získaných ve Firmě Fontána R s.r.o. V práci nejsou překlepy ani chyby, jen formulace a výrazy v některých případech neodpovídají skutečnosti (...metody přenosu kovu.. aj.). Autor také používá různého vyjádření stejných jednotek, např. pevnostní parametry ocelí uvádí jak v MPa, tak jinde v N/mm2. Tyto drobné nedostatky téměř neovlivňují vcelku velmi dobrou úroveň bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92666