ZAJÍC, J. Využití plazmového oblouku v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Pan Jiří Zajíc předložil velmi kvalitní bakalářskou práci a to jak po obsahové, tak i po formální stránce. Základ práce tvoří obsáhlá část rešerší, která od teorie plazmatu přes popis jednotlivých užívaných technologií přichází až k hodnocení výsledků experimentů s podrobným komentářem. Závěry jsou správné a logické. Cíle uvedené v zadání byly splněny. Při řešení byly použity adekvátní metody i experimentální zařízení. Výsledky práce mohou být využity jak v technické praxi ,tak i jako základ dalšího studia jevů a pochodů probíhajících v plazmovém oblouku. V práci nejsou chyby ani překlepy, její estetická úroveň je vysoká. Student si při zpracování zadání počínal samostatně a iniciativně. Práce splňuje všechny požadavky, které jsou na práce tohoto typu kladené a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Teoretická část práce není zpracována zcela korektně - není zdůrazněn vliv elektrického proudu (obloukový výboj) na vznik plazmatu. U obrázku 17 ani v textu nejsou popsány očíslované úseky v grafu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92206