WALEK, J. Srovnání ekologických a technologických vlastností různých technologií výroby slévárenských forem a jader [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupák, Petr

Práce poměrně rozsáhle pojednává o vlastnostech různých technologií výroby forem a jader po stránce formovacích a jádrových směsí. Uceleně popisuje jejich výhody a nevýhody, vliv na pracovní a životní prostředí, použitelnost pro jednotlivé druhy odlitků. Mohlo být ale věnováno více pozornosti samotné výrobě forem a jader z těchto směsí po stránce technické - trochu detailněji popsat samotné procesy výroby při použití konkrétních zařízení. Práce však vcelku splňuje zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neudert, Alois

Práce obsahuje 35 stran autorova textu, má 21 odkazů na literaturu. Student velmi podrobně popisuje jednotlivé typy formovacích a jádrových směsí, včetně jejich výhod, případně nevýhod. V tomto ohledu práce zcela splnila zadání. Nedostatkem je, že se autor nepokusil o nějaké grafické nebo tabulkové shrnutí literárních poznatků. Z věcného hlediska mám jen nepodstatné připomínky: - Na str. 12 je použit obrázek z literatury 3, kde je chybný název prvního dokumentu - "výkres modelu". Zde se jedná o výkres součásti. - Na str. 13 je v druhé polovině textu citována pasáž, která se týká pouze jílových pojiv. Logicky by zde měla být charakteristika všech pojivových systémů. - Na str. 25, v odstavci geopolymery je zaměněn termín ostřivo a pojivo. Je zde "obsah ostřiva" a má být obsah pojiva.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92001