ŽENČÁK, J. Konstrukční návrh trubkového rámu Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Michal

Bakalářská práce Jana Ženčáka popisuje požadavky kladené na rám vozidla formule student a jeho konstrukci z Cr-Mo oceli. Pro použití tohoto materiálu je dle pravidel soutěže nutno provést materiálové testy materiálu, tak i vzorků z něj svařených a ověřit zda tyto vzorky mají stejnou případně vyšší pevnost než základní materiál. Student realizoval testy a provedl konstrukční návrh rámu studentské formule. Alternativní materiál vedl k úspoře hmotnosti a navýšení měrné torzní tuhosti rámu při současném splnění pravidel soutěže Formule Student. Práce převyšuje standart obvyklý u bakalářských prací, navíc její výsledky byly prakticky uplatněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Bakalářská práce pana Ženčáka se zabývá konstrukcí rámu studentské formule Dragon 5. Na počátku student provedl rešeršní studii požadavků, kladených na rám závodního vozidla, poté následuje vlastní konstrukční návrh, včetně ověření pomocí analytických a numerických výpočtů torzní tuhosti rámu. Vzhledem k použití alternativního materiálu je provedena řadu testů, pro ověření zda zvolený materiál splňuje požadavky dané pravidly soutěže, což lze hodnotit velmi pozitivně. Z hlediska obsahu je práce velmi hodnotná, ovšem značné rezervy lze nalézt ve stylistické úrovni a pravopisu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89147