HERMAN, T. Konstrukce podvozků těžkých nákladních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtášek, Jan

Práce je napsána přehledně a splňuje požadavky zadání. Student pracoval samostatně a prokázal svoji schopnost proniknout do dané problematiky od vyhledání vhodných zdrojů informací, přes jejich zpracování, až po logickou interpretaci. Lze však vytknout formulace vysvětlení některých pojmů, u kterých chybí například schéma a vyskytují se některá zavádějící tvrzení. Práce však splňuje všechny formální požadavky a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce pana Hermana stručně ale popisně rozebírá jednotlivé dílčí celky podvozků nákladních automobilů. Rozsah práce sice není vyčerpávající, ale v celku splňuje cíle stanovené v jejím zadání. Popis některých součástí podvozků není zcela přesný, ale neobjevují se zde ani žádné zásadní chyby. Jelikož se jedná o rešeršní práci, jejímž hlavním cílem je popis dané problematiky, tak by jistě bylo vhodné u všech popisovaných variant jednotlivých konstrukčních celků uvést i obrázky či schémata. Po grafické i stylistické stránce je práce průměrná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92262