ČECH, D. Pojízdný pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Bakalářská práce s názvem pojízdný pásový dopravník splňuje požadavky zadání, z formálního hlediska je kompletní a student svůj postup průběžně konzultoval s vedoucím. Z formálních nedostatků autorovi vytýkám především drobné překlepy a místy neobratné formulace vět. Z věcných chyb vytýkám nevhodný postup při výpočtu teoretického ložného průřezu materiálu na pásu v podkapitole 3.2 a nevhodné rozměry bočnic na výkrese svarku. Práce je celkově na dobré úrovni, hodnotím ji stupněm C – dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku. Převážnou část práce tvoří soubor návrhových výpočtů dopravníku. V závěrečné části práce se nachází kontrola rámu dopravníku. Práce má celou řadu nedostatků jak formálního tak i věcného charakteru. Konkrétně mám k práci následující připomínky: - občas překlepy a nevhodné formulace - hodnoty v kap. 3.1 neodpovídají zadání - kap. 3.2 – teoretický průřez náplně neodpovídá řešené úloze, navíc byla jeho hodnota chybně odečtena z tabulky - kap. 4.4.7 – nesprávně stanovená zatížení rámu Závěrečná práce je původní a částečně splňuje požadavky zadání. Celkově se jedná o úlohu běžného rozsahu s nevalnou úrovní zpracování. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Vlastní přínos a originalita D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Práce s literaturou včetně citací E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 89244