FÚSEK, J. Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupák, Petr

Bakalářská práce je zpracována přehledně a logicky. Není zcela vyčerpávající, ve výčtu ostřiv mohla být ještě zařazena například ostřiva dunitová a zmíněno mohlo být i ostřivo lupkové z lokality Nové Strašecí. Naopak kladem práce je, že pojednává i o grafitovém a kovovém ostřivu. V závěru práce je zmíněno, že křemenná ostřiva se používají obecně pro výrobu odlitků z litiny a oceli - chybí však zmínka, že se používají také pro výrobu odlitků z neželezných kovů. Celkově však práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rusín, Karel

Práce je uceleně sepsána, je zřejmé, že student prostudoval základní dostupnou literaturu, grafická úprava je dobrá, včetně pravopisu. Poněkud schází hodnocení některých slévárenských ostřiv pro jejich použití z hlediska technologie výroby forem a jader. Doporučuji komisi přijetí této práce a udělení hodnosti bakaláře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91999