FIALA, M. Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Student pracoval samostatně a výsledky jeho práce lze použít v některých speciálních případech jako alternativu k současným komerčním simulačním nástrojům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lamberský, Vojtěch

Martin Fiala ve své práci testuje použití jazyka Python jako freewarovou alternativu k programu Matlab-Simulink. Na jednoduchých úlohách mechaniky demonstruje použití jazyka Python spolu s volně šiřitelnými knihovnami. Vytvořený program v Pythonu pro simulaci a generování C kódu pro mikro kontroléry nemá příliš velké uplatnění v praxi, ale dobře demonstruje možnosti programu Python a jeho knihoven. Užitečnou funkcí vytvořeného programu je možnost použít jej k ověření funkce regulátoru implementovaného v procesoru, kdy fyzikální prostředí je simulované na počítači a mikro kontrolér počítá regulační zásah. Po stylistické stránce je práce v pořádku, obsahuje pouze několik málo nepříliš vhodně zvolených formulací (např. str. 19: Vzhledem k jeho (jazyk C) jednoduchosti je efektivita jeho kódu veliká.) Martin Fiala splnil všechny body zadání, v práci velmi dobře popsal dosažené výsledky. Tuto práci lze použít jako návod pro použití jazyka Python k simulaci úloh dynamiky a generování částí kódu pro mikro kontroléry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41611