NEDBAL, D. Aktuální trendy a principy měření obráběcích strojů a jejich dílců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Merenus, Ondřej

Student zpracovává v tématu velmi rozsáhlou problematiku, na kterou je možné zpracování mnoha samostatných prací a nutná podrobnější znalost problematiky. Student často konzultoval a diskutoval případné informace. Cíle práce byly splněny. Pouze bych v tématu 'Aktuální trendy měření obráběcích strojů' nevyužíval literaturu 'Kontrola přesnosti obráběcích strojů' z roku 1961 a podobně. Celkově hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobrě / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Knobloch, Josef

Ve zhodnocení jsou na úvod vyjmenovány připomínky a komentáře k jednotlivých kapitolám, v závěru je potom zhodnocení práce jako takové. V úvodu se student věnuje stručnému úvodu do popisu geometrických chyb. V odstavci 2.2 je potom zaměřena pozornost na volumetrické chyby. Student správně uvádí, že k měření volumetrické přesnosti se využívá polohování v prostoru, tedy bez zatížení. Na souvisejícím schématu jsou ale do tohoto pojmu nesprávně zahrnuty i chyby upevnění obrobku či od řezných sil. Kapitola je postavena pouze na dvou zdrojích, což odpovídá i míře informací. Student srovnává zcela odlišné typy měření - měření diagonály, či ballbar s výstupem ze systému lasertracer.. Porovnání jen na základě přesnosti je velmi zkreslující. Na straně 21 je řečeno, že nejpřesnější stroje jsou z materiálů, jejichž koeficient teplotní roztažnosti se blíží nule. Zmíněný granit má sice nižší koeficient než ocel, nule se ale rozhodně neblíží. Důležitou vlastností granitu pro metrologii je hlavně koeficient přestupu tepla a dlouhodobá rozměrová stálost. V kapitole 3 student na šesti stranách zbytečně převzal seznam geometrických tolerancí ze středoškolských tabulek, ke kterým se v práci později nevrací. Kapitola 4, která má být stěžejní, popisuje pouze čtyři typy přístrojů, jejichž výběr kopíruje studijní podklady ústavu. Pátá kapitola je zaměřená na kontrolu pětiosých strojů. Téma, které je komplexní a v poslední době velmi aktuální, je na čtyřech stranách shrnuto tak stručně, že je kapitola z mého pohledu zbytečná. Bakalářská práce a její cíle jsou zadány velmi obecně a je jasné, že v daném rozsahu není možné se věnovat byť jen zlomku problematiky. Student měl raději v úvodu zvolit jednu podoblast a na tu se kvalitněji zaměřit (např. kontrola obrobků, kontrola pětiosých strojů apod.). Když je práce navíc plněna zbytečným obsahem (viz. geometrické tolerance), nezbývá prostor pro prokázání studentových vědomostí. Na rešeršní typ práce je použit malý počet zdrojů. Po formální a stylistické stránce je práce ovšem v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě za předpokladu, že student dostatečně odpoví na přiložené otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 92862