NOŽKA, M. Obojživelný terénní automobil s hydraulickým pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Student řešil problematiku, která pro bakalářskou práci nebyla snadná. Potíž představovalo také zpočátku ne zcela stabilizované pojetí obsahu a technických parametrů ze strany instituce, která úkol, řešený v této bakalářské práci iniciovala. Podklady a informace potřebné pro řešení byly studentem (I za účasti vedoucího bakalářské práce) osobně I jinak získávány v mimobrněnské zadávající instituci a na brněnských odborných a vědeckých pracovištích. Vedle toho student, spolu s dalšími dvěma tématicky paralelně napojenými řešiteli bakalářských zadání, absolvoval instruktáž o databázích, vedenou pracovnicí knihovny FSI VUT, za účelem dosažení co nejlepšího výsledku. Ve své činnosti student postupoval zodpovědně a iniciativně, účastnil se pravidelných konzultací, na kterých byl vyhodnocován dosažený stav řešení a kde byly stanovovány další kroky k dílčím cílům řešení. Snahou bylo vytvořit bakalářskou práci, která by pro zadávající Centrum hydraulického výzkumu Sigmy Lutín představovala víc, než pouhou odbornou rešerši a která by mohla přispět k formování bližších představ Centra o reálnosti řešení obojživelného vozidla v podmínkách Centra.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlašic, František

Práce se zabývá studiem proveditelnosti obojživelného vozidla s předem zadanými vstupními parametry. Student jasně definoval základní pojmy z teorie hydromechaniky, plavebních schopností vozidel a hydraulických pohonů a k celé řešené problematice návrhu pohonu na souši a na vodě přistoupil věcně a kriticky. Výpočtová část tažné síly a radiálních (axiálních) pístových hydromotorů vč. výpočtu teoretické rychlosti plavby jsou zpracovány na vysoké úrovni. Relevanci výsledků potvrzuje častá konzultace s odborníky z oboru, což je vždy jak pro studenta tak pro samotnou práci velmi přínosné. Nicméně závěrečná diskuze a závěr působí z hlediska vytyčených cílů nejasně. Práce jistě poslouží jako základ pro přestavbu na obojživelné vozidlo, ale ze závěrů explicitně nevyplývá, jestli tato studie proveditelnosti v souladu se zadanými parametry je realizovatelná nebo bude lepší se zaměřit na menší obojživelná vozidla typu AATV nebo zvážit výzkum univerzální verze tohoto vozidla s jiným druhem čerpadel. Každopádně práce je zpracována na vysoké úrovni, je dobře a přehledně strukturovaná bez významných formálních nedostatků. Jistě se také nabízí možnost pokračování v této problematice po předchozí konzultaci s koncovým uživatelem (zákazníkem). Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93102