NEHYBOVÁ, P. Využití energie moře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Bakalářská práce studentky Petry Nehybové je čistě rešeršního charakteru se zaměřením na různé způsoby využití energie moře. Zahrnuje přílivové elektrárny, využití energie mořských proudů i vln. K rešerši bylo použito množství literatury, často psané anglicky. Škoda, že se studentka příliš zaměřila na aspekty astronomické a klimatické a méně na aspekty technické. V práci mi chybí prezentace konkrétních konstrukčních řešení. U turbín pro využití energie mořských proudů, které jsou příbuzné větrným turbínám, mohl být zmíněn Betzův diagram a limitní hodnoty využité energie proudu pro případ různých konstrukčních řešení. Z hlediska formálního práce trpí neúměrným množstvím překlepů a gramatických chyb, používáním nevhodných slovních spojení (např. „čerpání elektrické energie“) a chybným skloňováním podstatných jmen. Cíle bakalářské práce byly splněny, práci hodnotím stupněm „C“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čupr, Pavel

Předkládaná práce v rozsahu 58 stran je zaměřena na přehled technických zařízení zpracovávajících energii slapových jevů, mořských proudů a vln, čemuž odpovídá rozdělení práce do tří hlavních kapitol. U každého zdroje energie je přehledně a logicky uvedena podstata děje v moři, ze kterého je energie získávána, princip zařízení přeměňujících tuto energii na energii elektrickou a jsou zde shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých zařízení. Text je doplněn přehlednými obrázky. Studentka navíc uvádí vhodné lokality a konkrétní realizované příklady u všech popisovaných zařízení. Dobrý dojem kazí bohužel vysoký počet překlepů, gramatických a typografických chyb, které se vyskytují téměř na každé stránce (například chybějící mezery u fyzikálních jednotek, slova ve větách nesouvisející s obsahem konkrétní věty, shoda podmětu s přísudkem, koncovky přídavných jmen, špatné umístění čísel stránek nebo nesouvislé číslování kapitol začínající již včetně Úvodu). V práci chybí seznam použitých veličin a jejich jednotek. Studentka v kapitole 3.3 popisuje základní strukturu laminátových kompozitů, jakožto materiálu vhodného k výrobě turbín pro přeměnu energie mořských proudů. Zde však používá nepřesné pojmy, což je způsobeno překladem cizojazyčného zdroje z oblasti přesahující rozsah výuky bakalářského studia. Studentka ve své práci nezmiňuje žádné zařízení využívající osmotického principu či teplotních rozdílů vody, což bylo součástí zadání. I přesto práce obsahuje dostatek informací a tvoří kompaktní celek, takže tento fakt nesnižuje její kvalitu. Navzdory jazykovým chybám a formálním nedostatkům odvádějícím pozornost od samotného tématu práce hodnotím známkou C a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89208