HRBÁČEK, J. Srovnání přístupů pro návrh přírubových spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Buzík, Jiří

Bakalářská práce se zabývá problematikou pevnostního návrhu přírubových spojů dle vybraných světových norem. Úvodní rešeršní část uspokojivě popisuje přírubové spoje z hlediska pevnostních výpočtů. Následující část je věnována samotným pevnostním návrhům přírubových spojů dle zvolených norem, těmi jsou ČSN EN 13445; AD 2000 Merkblatt a ASME Code, Section VIII., Division 1. V této části oceňuji provedenou rešerši výpočtových přístupů za použití přehledných schémat a podmínek platnosti jednotlivých výpočtů. Naopak bych vytknul používání symbolu * pro označení násobení a nesjednocené formátování rovnic. V následující části je proveden popis algoritmu, který zpracovával a vyhodnocoval výsledky. Tato část je poměrně strohá oproti ostatním a zřejmě by zasloužila více pozornosti. Taktéž titulek nadpisu kapitoly „3.2.2 Databáze namáhání“ nepovažuji za nejpřesnější. Lépe by tuto kapitolu vystihoval nadpis „Stanovení dovolených namáhání“ nebo „Dovolené namáhání“. V poslední části se bakalář věnuje srovnání výsledků z jednotlivých norem za použití relevantních vstupů. Ty jsou získávány jako normalizované veličiny z norem ČSN EN 1092, DIN 2631 a ASME/ANSI B16.5 pro krkové příruby – označení 11. Pro ty normy bakalář správně provedl přepočet jmenovitého tlaku – PN na výpočtový tlak p. Výsledky z kvalitativního porovnání jsou pak přehledně znázorněny v grafech pro vybrané jmenovité tlaky. V bakalářské práci se vyskytlo několik chyb především v podobě nepřesných formulací, hovorových výrazů a nesrovnalostí (na str. 21 je v textu chybně označen obrázek 3 jako schéma; na str. 27 obsahuje obrázek 8 anglické výrazy). Co považuji za neuspokojivé je práce s literaturou a citace. Navzdory všem výše zmíněným nedostatkům, bakalář splnil cíle práce v dostatečném rozsahu a lze tuto bakalářskou práci považovat za zdařilou. Z těchto důvodů doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dohnal, Miloslav

Cílem práce bylo sestavení výpočetního algoritmu a porovnat konzervativnost návrhu přírub dle několika norem. Student v rešeršní části práce detailně popisuje součásti a mechanizmus přírubových spojů. Dále pak stručně shrnul metodiky posuzování návrhu přírub dle norem. V praktické části popisuje tvorbu algoritmu pro zpracování výsledků. Vzhledem k nekonzistentnímu jednotkovému systému vybraných norem (např. ASME a ČSN), který znemožňoval ve výpočtu zatížení stejným namáháním, pochvaluji volbu srovnávacího faktoru v podobě procentuální vytíženosti příruby (obr. 22, str. 42). Zároveň oceňuji uvedení složek napětí u integrální metody ČSN EN 13 445, které poukazuje na opodstatnění zanedbání podélného a radiálního napětí u volné metody. Drobné výtky bych měl k formátování práce. Například obr. 11, str 33 odkazuje na tabulku, proto bych uvítal popisek jako tabulku. Dále pak mě při čtení překáží používání * (hvězdičky) namísto klasické tečky v rovnicích. Celkově však klady práce daleko převyšující nedostatky (pouze formálního charakteru) a proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92296