TOBIÁŠ, M. Koncepce sidecarcrossových motocyklů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu. Autor iniciativně shromáždil podklady z této specifické oblasti, v níž prokázal i dobrou orientaci. Textová a obrazová část práce na sebe vhodně navazují, jen občas se vyskytují drobné formální nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Pan Tobiáš měl za úkol vypracovat rešerši ohledně koncepce sidecarcrossových motocyklů. K cílům student přistoupil dle zadání a popsal tuto problematiku. V práci byly zmíněny jednotlivé konstrukční části popsané z hlediska historických i novodobých trendů v této oblasti. Téma bylo doplněno o popis pravidel konstrukce těchto specifických motocyklů. Autor se snažil problematiku vhodně popsat, ale lze vytknout, že některé časti jsou psány více hovorově než odborně. V práci se také nachází drobné formální a pravopisné nedostatky a nejsou citovány zdroje umístěných fotografií v bakalářské práci, přesto jsou celkové požadavky splněny a práce je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89079