RYŠKOVÁ, M. Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jecha, David

Bakalářská práce na téma absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu splnila vytyčené cíle bakalářské práce. Nad rámec zadání studentka detailně popsala principy chlazení na zimních stadionech a z jakých důvodů dochází k haváriím s únikem čpavku včetně základních informací o havarijním plánu. V teoretické části je od základního principu vysvětlen princip přestupu hmoty absorpcí a jsou zde také popsány jednotlivé nejvíce používané typy absorbérů. Dalším přínosem by bylo uvedení zdrojů, jestli už se v ČR nebo v zahraničí používají absorbéry pro čištění plynů z havárií na zimních stadionech. V praktické částí je před samotným výpočtem absorpce věnována podkapitola výpočtu větrání místnosti a vypočtení doby potřebné k snížení koncentrace pod příslušný limit. Samotný výpočet absorpce čpavku do kapek vody je uveden v příloze a výstižně popsán v přiložené práci. U některých rovnic 5.5 až 5.9 chybí uvedení, v jakém rozmezí jsou platná. Bohužel pro takto složitý výpočet studentka zvolila neadekvátní časové rozložení prací, a proto jsou výsledky pouze stručné. Práce s citacemi a grafickou úroveň práce hodnotím na velmi dobré úrovni. Přes drobné nedostatky považuji tuto práci za velmi zdařilou a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Gal, Pavel

Cílem bakalářské práce paní Marie Ryškové na téma Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu bylo seznámení se s difuzními procesy, především pak s metodou absorpce, a výpočetní návrh absorpční kolony pro záchyt amoniaku při jeho úniku do okolí. Práce splňuje všechny cíle stanovené v zadání. V úvodní části se autorka věnuje tématům, které souvisí s cíli bakalářské práce pouze okrajově. Popisuje zde například princip tvorby ledové plochy. Další kapitoly se už blíže zabývají absorpcí a vlastním návrhem absorpční kolony. Obsahují ucelené informace a logicky na sebe navazují. Jako příklad uvádím kapitolu 2.5 (Amoniak), která komplexně popisuje vlastnosti plynu i s odkazem na bezpečnostní normy a omezení (limity) danými legislativou, o kterých se píše v následujících kapitolách. V poslední kapitole se autorka zabývá dvěma možnostmi likvidace následků havárie: pomocí ventilátoru a pomocí absorbéru. Výpočet návrhu absorbéru je systematický, ale i přesto by bylo vhodné ho, v rámci přehlednosti, ještě více okomentovat. V závěru autorka shrnuje dosažené výsledky práce a diskutuje nad použitelnosti jednotlivých technologií. Z hlediska stylistiky a gramatiky dosahuje práce průměrné úrovně studentky bakalářského programu na technické vysoké škole. Je zřejmé, že si autorka text před odevzdáním přečetla, ale i přesto se zde objevují typické chyby (např. záměna slov chladící a chladicí; 70% a 70 % apod.). Dobrý dojem z textu snižují i nekvalitně vysázené rovnice. Avšak nejúsměvnějšího překlepu se studentka dopustila v poděkování, kde děkuje vedoucímu, cituji: „za poskytnutí odporných rad.“ Autorka napsala kvalitní práci, kterou doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91900