ŠEVČÍK, J. Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je rešeršního charakteru. V prvních kapitolách je podrobně rozebrána technologie frézování, dále je popsána charakteristika slinutých karbidů a technologie nanášení tenkých vrstev na řezné nástroje. V poslední kapitole BP jsou popsány společnosti, které se zabývají výrobou monolitních frézovacích nástrojů včetně výběru a popisu a použití jednotlivých nástrojů. Cíle bakalářské práce byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu. V práci se vyskytuje několik typografických chyb (teplotě cca 1600°C), formálních chyb (vyjádření zdrojů podle normy ČSN ISO 690). Student citoval 44 literárních zdrojů. Práce je zpracována v souladu se zadáním. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89237