PALIČKA, D. Využití termokamery pro analýzu tepelných ztrát [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, František

Cílem bakalářské práce pana Davida Paličky bylo využít termokameru pro analýzu tepelných ztrát reálného provozu v praxi. Téma bylo vypracováno ve spolupráci s firmami Skanska a.s. a Askom a.s. Pan Palička práci pravidelně konzultoval jak s vedoucím, tak i s pracovníky zmíněných firem. Teoretické základy termovizního měření nastudoval zejména z českojazyčných zdrojů, studium zahraniční literatury mu činilo menší obtíže. Nabyté znalosti dokázal aplikovat při praktickém měření, ačkoli měl situaci zkomplikovanou zimní odstávkou obalovny asfaltových směsí. Celkově práci považuji za poměrně zdařilou, zlepšení by bylo možno dosáhnout hlubším studiem, provedením dalších měření a jejich důkladnější analýzou. Za pozitivní považuji spolupráci s praxí, kterou navíc bude možné rozvíjet v rámci případného pokračování měření v rámci diplomové práce na odboru Termomechaniky a techniky prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Metoda snímání IR snímků pomocí termokamery je vhodná na rychlé detekování rozložení povrchových teplot. Student pomocí této metody udělal provozní měření v obalovně asfaltových směsí v Líchovech u Příbrami a identifikoval místa největšího úniku tepla. Práce obsahuje teoretický přehled nutný pro práci s termokamerou a student pěkně zdokumentoval výsledky měření. Cíle práce byly splněny, a proto ji doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92190