ŠTĚPÁNEK, V. Návrh a konstrukce hobby frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jaromír

Tato bakalářská práce představuje ucelený návod na stavbu hobby frézovacího CNC stroje. Autor při jejím zpracování prokázal perfektní orientaci v dané problematice návrhu a konstrukce strojů, dokázal využít jak normovaných dílů, tak i vlastních řešení, která patřičně otestoval a případně upravil ke správné funkčnosti celku. Autor v první části práce porovnává jednotlivé hlavní části strojů jak z průmyslové, tak i z hobby sféry. Jsou zde rozebrány a podrobně popsány hlavní části stroje, autor neopomněl ani různá úskalí a nedokonalosti jednotlivých řešení a volil vždy variantu, výhodnější pro stanovený cíl práce. Autor práce vyrobil a odzkoušel funkční prototyp hobby stroje, byly provedeny testy na přesnost stroje a jsou zde i zhodnoceny náklady na stavbu tohoto stroje, jak pro nákup jednotlivých komponent na českém trhu, tak i pro nákup komponent na trzích zahraničních. Celá práce je psána srozumitelně i pro laickou veřejnost a je vidět, že se autor opírá o své bohaté zkušenosti v tomto odvětví. Práci hodnotím velice pozitivně a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Předložená bakalářská práce je obsahově velmi rozsáhlá a zahrnuje množství disciplín, potřebných pro zvládnutí takto komplexního řešení. Velice kladně hodnotím autorovu schopnost pracovat s dostupnými informacemi a logické rozhodování podložené kladenými požadavky a dostupností jednotlivých alternativních konstrukčních prvků stroje. Práci trochu ubírá na kvalitě forma psaného textu, kdy autor často zmiňuje spíše své dojmy a využívá často informace z nepodložených hobby fór. Samozřejmě jednoduchost je základem pokroku, avšak pro odbornou práci by bylo vhodné využívat relevantnějších zdrojů. V konstrukci stroje pak za zcela nevhodnou považuji kombinaci přesných kuličkových šroubů s ozubenými řemeny, které zajišťují převod mezi krokovým motorem a kuličkovým šroubem (osa X). Polohovací přesnost stroje je touto kombinací výrazně snižována. Jako vhodnější by zcela jistě bylo použití synchronizovaných krokových motorů přímo spojených na kuličkový šroub. V takovém případě je spojka schopna kompenzovat radiální nesouosost hřídele motoru a šroubu, avšak rotace je zajištěna praktický bez vůle a ztrát. Další nedostatek, který může mít zásadní vliv na přesnost obrábění na tomto stroji je absence zpětného odměřování. Pro hobby použití je jistě zcela běžně použito pouze referování nulového bodu bez další zpětné vazby, avšak v práci by bylo jistě vhodné alespoň zmínit, jak lze kompenzovat ztrátové kroky polohovacích motorů, při překročení jejich krouticího momentu. Závěry by bylo vhodné pojmout odlišnou formou, než jak jsou prezentovány v práci. Práce obsahuje množství výsledků, které by bylo vhodné shrnout v závěrech, avšak v práci je nutné je dohledávat pouze v samotném textu. Práci i přes uvedené výtky považuji za velmi zdařilou a lze konstatovat, že stanovené cíle byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnoceném A –výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92337