MARKOVÁ, L. Vliv přídavných látek na obsah akrylamidu v tepelně opracovaných potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimko, Peter

Bc.Lucia Marková systematicky pracovala na problematike vo výskumnom kolektíve na Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave. Výsledkom je súbor originálnych informácii o možnostiach eliminácie akrylamidu v potravinových matriciach. Oceňujem svedomitý prístup k povinnostiam a voľu systematicky pracovavať na problematike. Dosiahnuté výsledky budú predmetom patentovej ochrany, čo len zvýrazňuje kvalitu dosiahnutých výsledkov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ciesarová, Zuzana

Práca je spracovaná na výbornej úrovni po obsahovej i formálnej stránke a svedčí o dobrom zvládnutí problematiky odbornej i experimentálnej. Výsledky sú prehľadne spracované a vysvetlené v diskusii. Pripomienky: v grafoch na obr. 13, 16 a 22 odporúčam zobraziť RSD podobne jako je to na ostatných grafoch tohoto typu. Otázka: V perníkoch bol sledovaný obsah aminokyselín (asparagín, kyselina asparagová, glutamín, kyselina glutámová) jednak bez aplikácie asparaginázy, jednak s aparaginázou.Aký je názor diplomantky na možné reakcie týchto aminokyselín v ceste, ku ktorým môže dochádzať ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 18995