MORAVČÍK, J. Výroba součástí vysekáváním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně, svědomitě a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Bakalářská práce Juraje Moravčíka je zaměřena na technologii vysekávání. Autor zde přehledně rozepsal základní princip dané technologie včetně příslušných výpočtových vztahů. V práci je uveden přehled užívaných nástrojů a strojů, a to názornou formou vzájemného srovnávání nejběžnějších typů. Práce je po obsahové stránce zpracovaná na velmi dobré úrovni, je přehledná s logickým uspořádáním kapitol. Vyskytují se v ní informace, které jsou sesbírané z mnoha zejména internetových zdrojů, což má za následek vytvoření uceleného přehledu o konstrukci, funkci a typech užívaných nástrojů a strojů. Takto zpracovaná bakalářská práce je vhodná jako podklad pro výukové účely. K práci mám jen dvě drobné připomínky týkající se nepřesností v textu, jako je nejednotné oddělování desetinných míst tečkou či čárkou (str. 20, str. 22) a chybné vyjádření procent jako přídavné jméno (20 % versus 20%). Práci hodnotím velice kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92598