ANDĚL, T. Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosynek, Petr

Předkládanou bakalářskou práci studenta Tomáše Anděla hodnotím jako výbornou. Student si během zpracování tématu osvojil potřebné teoretické a praktické dovednosti pro práci ve výpočtových prostředích Ansys: Workbench a Salome Meca: Code Aster. Slabší stránkou vypracování byla kontrola správnosti výpočtových modelů a posloupnost příkazů v prostředí Salome Meca: Code Aster. Naopak zvláště kladně hodnotím: testování a úpravu konečnoprvkové sítě, výběr úloh nejen z oblasti deformačně-napěťových analýz, grafické zpracování práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá řešením vybraných úloh pomocí metody konečných prvků v programovém systému Salome Meca. Práce je napsaná velmi pečlivě, srozumitelně a má dobrou grafickou i jazykovou úroveň. Student prokázal schopnost v krátké době nastudovat ovládání speciálního programu, dokázal v něm zpracovat několik vybraných úloh a provedl verifikaci s analytickým řešením a řešením v komerčním balíku ANSYS. Práci je možné vytknout některé zvláštní formulace (např. „ … jsou výsledky znehodnoceny vlivem aplikace okrajových podmínek.„) a chybějící popisy dílčích modelů (např. zadání silové okrajové podmínky u příkladu 2). Lze také diskutovat, zda u příkladu 2 jako referenční stav volit analytické řešení vetknutého prutu. Tyto nedostatky nesnižují úroveň práce, proto hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95173