HANUŠKA, R. Úprava konstrukce mechatronické soustavy pro prezentaci tlumeného kmitání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Cíle předkládané bakalářské práce byla konstrukční úprava a oživení elektromagnetického tlumiče pro prezentaci volného tlumeného kmitání. Po velmi stručné analýze metod tlumení a stručném sestavení modelu student přešel na praktickou část a upravil konstrukci tlumiče. Zkonstruovaný tlumič byl testován nejprve na odezvu na počáteční výchylku, toto chování bylo simulačně ověřeno, a dále bylo testováno chování při vynucených kmitech se 2 stupni volnosti. Je velká škoda, že se student neupravil i elektrickou část tlumiče a nelze cívky zcela zkratovat a tím maximalizovat tlumení. Nicméně musím ocenit jeho zručnost při výrobě výukové pomůcky. Student pracoval samostatně. Cíl práce byl tímto splněn, práce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Březina, Lukáš

Autor se ve své práci zabýval úpravou konstrukce pro prezentaci kmitání v předmětu dynamika a technická mechanika. Práce sestává z teoretické části (rešerše, sestavení modelu) a praktické části (konstrukce tlumiče, identifikace parametrů). K práci mám následující připomínky. Jedním z cílů zadání bylo sestavení rešerše na téma možnosti aktivního a pasivního tlumení. Tato rešerše (kap. 3.4) je extrémně stručná, obsahuje pouze základní rozdělení na aktivní, pasivní a semiaktivní tlumení, přičemž jako zástupce je uveden pouze elektromagnetický tlumič v aktivní i pasivní variantě. Celá rešeršní část pracuje pouze s jediným literárním zdrojem. Na straně 12 není zřejmé, jak spolu souvisí rovnice (4) a (5). Rovnice (5) obsahuje tlumení, i když se jedná o netlumenou soustavu, celkově kap 3.1 nijak nepřispívá k řešení cílů práce. Kapitoly 3.2.1 -3.2.3 jsou v podstatě bez velkých změn převzaté ze studijních opor předmětu Dynamika (uvedené jako zdroj). V samotném řešení cílů práce tyto kapitoly nemají žádný význam. Kap. 3.3 - určitě by se daly uvést významnější vnější vlivy na kmitající těleso než uvedený odpor vzduchu („Jelikož nelze zabránit ztrátám energie oscilátoru, tak vzniká tlumené kmitání, jehož nejčastější příčinnou je odporová síla (například odpor vzduchu) [7].“). Grafická úprava je na velmi nízké úrovni (nízké rozlišení většiny obrázků). Stylisticky (str. 27 „Nyní máme vše vyjasněno a můžeme přejít…“, „…se zvolila výška …“, atd.) a gramaticky (str. 29 „…z čehož vyplívá …“) práce příliš neoslní. V kontrastu s formální úpravou a teoretickou částí práce je praktická část, kde bych naopak ocenil autorovu schopnost dojít až reálnému funkčnímu řešení, které může opravdu plnit funkci názorné pomůcky ve výuce. K této části práce mám pouze dvě poznámky. Není zřejmé, jak byla stanovena hodnota poměrného útlumu (0,01) na straně 31 a v blokovém schématu (str. 20 Obr. 8) je elektromagnetické tlumení vyjádřeno pomocí čtyřech bloků „Gain“, stačil by jeden. Práci doporučuji k obhajobě a po zodpovězení dotazů doporučuji hodnocení „C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92160