SLOVÁK, T. Optimalizace přípravy biokompatibilních kompozitních směsí na bázi Ti/hydroxyapatit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čížek, Jan

Předkládaná bakalářská práce na téma postupu přípravy práškových prekurzorů na bázi bioaktivní keramika (hydroxyapatit)-titan je součástí spolupráce s Helmut-Schmidt Universitat (Německo) a tvoří nedílnou součást studie bioaktivních vrstev deponovaných pomocí technologie studeného naprašování. Výhodou práce byla možnost využít chemicky čistý hydroxyapatit připravený v laboratořích v Singapuru. Tím se ústředním motivem práce mohla stát vlastní příprava prekurzorů pomocí mletí. Této úlohy se student Tomáš Slovák aktivně chopil a v rámci experimentální činnost uskutečnil ``full-factorial'' studii vlivu vybraných parametrů planetového mletí na charakteristiky připravených směsí. Vzhledem k počtu kombinací při vlastním mletí a faktu, že student výrazně podcenil časovou náročnost celé experimentální části, musely být ke konci studie některé analýzy uskutečněny pouze pro vybrané vzorky, nikoliv pro celý soubor. Získaná experimentální data však naštěstí zachycují trendy ve vývoji vlastností a tak lze konstatovat, že cíle práce byly splněny. Již zmíněný časový skluz byl nejprve překážkou při vyhodnocování dat a jako školitel jsem váhal, zda práci cca. měsíc před koncem neukončit. Díky enormnímu nasazení a bezproblémovému postupu sepisování vlastní práce se však Tomášovi podařilo ztrátu dohnat a práci nyní mohu doporučit k obhajobě. Celkově ji však nemohu ohodnotit stupněm A a navrhuji výsledné hodnocení C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matějková, Michaela

Předložená bakalářská práce se zabývala optimalizací přípravy biokompatibilních HA/Ti kompozitních směsí. V teoretické části student popisuje charakteristiku, vlastnosti a využití biomateriálů a mechanické legování, které umožňuje přípravu homogenních materiálů z práškových směsí. V praktické části se student věnoval přípravě pěti HA/Ti kompozitních směsí metodou vysokoenergetického mletí. Byly použity různé poměry prášků HA a Ti, rozdílné rychlosti při mletí a délky mlecích časů. Při analýzách získaných kompozitních směsí se student zaměřoval na morfologii a strukturu průřezů částic a fázovou analýzu. Výsledky jednotlivých analýz student uvedl v samostatných kapitolách. Nicméně v některých případech by bylo vhodné zmínit souvislosti mezi výsledky z daných analýz. Jako například, že výrazná změna ve struktuře průřezu částic kompozitních směsí po mletí, kterou je možné pozorovat na některých snímcích z SEM, je způsobena vznikem nových fází v průběhu mletí. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a celkově hodnotím B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92494