BALÍČEK, M. Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce na téma Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení je rozdělena do dvou částí. V rešeršní části je popsána technologie soustružení, dále je popsán historický vývoj, výroba a rozdělení slinutých karbidů, charakteristika povlakovacích metod a metodika hodnocení opotřebení břitu řezného nástroje. Experimentální část je zaměřena na posouzení vlivu naneseného PVD povlaku na VBD, kdy hlavním měřeným parametrem bylo opotřebení břitu pomocí kritéria VB. Experiment proběhl ve strojovém parku Ústavu strojírenské technologie na FSI VUT v Brně. Student pracoval samostatně, pravidelně docházel na konzultace a s dosažených výsledků dokázal vyvodit závěry. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sámelová, Vendula

Cíle, které jsou formulovány v zadání BP, jsou splněny. Oceňuji, že práce obsahuje také praktickou část. Autor nastudoval a zpracoval komplexně všechny informace týkající se problematiky soustružení, což mu umožnilo provádět experimenty a vyvozovt z nich závěry. Práce je sestavena pečlivě, autor používá vhodnou a správnou terminologii. Po formální stránce lze vytknout pouze zpracování obrázků. Postup a rozsah řešení odpovídají stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91745