TRAN, A. Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Michal

Tato bakalářská práce se zabývala přehledem současného stavu poznání konstrukcí magnetoreologických tlumičů. Práce se primárně zaměřovala na porovnání materiálového a konstrukčního uspořádání publikovaných MR tlumičů. Celkové členění práce je logické a přehledné. V kapitole diskuze trochu postrádám zhodnocení, která konstrukce MR tlumiče je vhodná pro jakou aplikaci. Cíle práce dle zadání byly splněny. Jako vedoucí předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Macháček, Ondřej

Práce popisuje možné konstrukce tlumičů a může sloužit jako poměrně dobrý zdroj inspirace pro budoucí návrhy. Nicméně hodně mi chybí zhodnocení, které typy tlumičů jsou vhodné pro konkrétní aplikace a proč. Cíle práce jsou formulovány trochu nešťastně. Hlavní cíl: „zostavenie súčastného stavu poznania v oblasti…” Jeden z vedlejších cílů: „prúdenie kvapaliny” Současný stav poznání v dané oblasti touto prací sestaven nebyl a kapalinu jsem mezi řádky také proudit neviděl. Tuším, co tím autor chtěl říci, ale definování cílů by mělo být jasnější. Další z dílčích cílů, stanovení dynamického rozsahu a časové odezvy, byl u většiny konstrukcí splněn. Ale chybí mi popis, jak ke stanovení došlo, viz doplňující otázky. Autor používá veličinu rychlost síly (kap. 2.4.3), velikost částic uvádí v mikromilimetrech (úvod), ale přisuzuji to spíše nepozornosti a hodnotím jako formální chybu. Stejně jako chybějící mezery za tečkou zkratky (Obr.1), nebo jednotkou (70ms). Odkazy citací jsou uvedeny za tečkou, takže v souvislém textu jimi začínají nové věty. Obrázky konstrukcí jsou v několika případech nejspíš překreslované, protože chybí citace, nicméně jejich formální úprava není na příliš vysoké úrovni, např.: Obr. 12 Odkazové čáry vedou přes veličiny uvedené na kótách a zhoršují tak jejich čitelnost. Obr. 14 se vymyká zvyklostem technického kreslení – pístnice je zobrazena v jakémsi polořezu (není šrafovaná, ale chybí hrany osazení) pokud jde o rotační součást a válcové díry, chybí osy. Po provedení rešerše zabývající se konstrukcemi MR zařízení autor zjistil, že je málo zmapována problematika styku těsnící manžety a mikročástic kapaliny, vliv teploty na magnetické vlastnosti materiálu, a sedimentace suspenzí. Myslím, že o tomto by žádný konstruktér MR tlumičů nepsal, je to spíše základní výzkum. Pokud chceme získat informace o této problematice, hledal bych v jiných typech článků. Tyto závěry mi připadají nekonzistentní s odvedenou prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 95117