RAK, V. Analýza současného stavu energetického celku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce splnila v zadání vytyčené cíle. Student pracoval samostatně a pravidelně navštěvoval konzultace. Stěžejní data pro vypracování analýzy byly studentovi poskytnuty ze společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Bohužel ovšem průměrné (stavové parametry) nebo souhrnné údaje (hmotnostní průtoky, teplo a výkon) za měsíc 12/2014 a celý rok 2014. Z těchto údajů je velice obtížné vytvořit hlubší analýzu. Při zpracování práce student projevil značný zájem o danou problematiku, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal dobře zhodnotit získané výsledky. Práci hodnotím za velice zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

Bakalářská práce se zabývá teplárenstvím, nejdříve obecně vysvětluje energetické pojmy a od kapitoly č.4 popisuje efektivitu konkrétní Teplárny Opatovice nad Labem na souboru provozních dat. V závěru porovnává vypočtené hodnoty efektivity kotlů a turbín za delší časové období (rok) a potom i za jeden měsíc. Výsledky správně komentuje, pro teplárnu je v podstatě zbytečné dělat závěry z ročních průměrných hodnot. Práce splnila zadání. vhodně doplňuje studentovy poznatky z předmětu Teplárenství a doporučuji BP k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91753