PÁTEK, V. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Mimořádně schopný student, řešící závažnou tématiku v přední strojírenské firmě. Pravidlené konzultace, systematický postup řešení. Práce má dopady na praxi, je přínosem. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění těžkoobrobitelných materiálů pro energetický a chemický průmysl. V práci se vyskytuje několik typografických chyb (s obsahem uhlíku 13%, do 600°C), formálních chyb (duplicitní název obrázku; tečky za názvy obrázků a tabulek; označení pouze obecných vztahů; nedůsledné vyjádření zdrojů podle normy ČSN ISO 690). Student citoval 26 literárních zdrojů. Práce je zpracována v souladu se zadáním. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89168