PLAČEK, P. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Analytické části práce a vlastní návrhy řešení jsou na úrovni diplomové práce. Teoretické části práce jsou výrazně slabší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Malá pozornost věnována anglické gramatice (např.str.16)
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brožová, Petra

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 18971