SUCHOMEL, M. Výroba modelového zařízení pro odlitek čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor řeší výrobní proces v konkrétní firmě s podrobným rozborem jeho vytipovaných fází, tj. návrh modelového zařízení v programovém produktu včetně simulace odlévání a následné obrábění dle stanoveného technologického postupu, předem rovněž simulovaného. Dá se konstatovat, že celá tato činnost probíhá v těsné spojitosti s firemním prostředím, což přináší i neocenitelné zkušenosti. I mimo tyto skutečnosti představuje autorův přístup vysoký stupeň odborného zájmu, jednotlivé kapitoly působí profesionálně, jsou doplněny rozsáhlou grafikou a fotodokumentací. Nejsou opomenuty ani komplikace, které se projevily při odlévání součástí i přes provedenou simulaci. Vše je následně předmětem zájmu a posuzování v záverečných kapitolách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor se zabývá výrobou konkrétní součásti z materiálu ČSN 42 2420 pomocí technologie slévání a obrábění. Při zpracování teoretické části práce prokázal svou orientaci v tématu, kterou pak následně využil při praktickém zpracování výrobního postupu. Návrh modelového zařízení včetně průběžných kontrol byl proveden v CAD systému SOLIDWORKS, pomocí numerické simulace odlévání v programu Pro-CAST byla upravena vtoková soustava a vše bylo realizováno v praxi. Po prvním nezdařeném lití navrhl autor vhodné úpravy vtokové soustavy a vyhodnotil navržené postupy lití. Celý postup autor podrobně dokumentoval textově i graficky. Nedostatkem celé práce je velké množství pravopisných a gramatických chyb a používání slangových (netechnických) výrazů. I přes tyto nedostatky hodnotím práci jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92781