HANYCH, L. Výroba závěsu sedadla motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Úkolem studenta bylo navrhnout výrobní postup závěsu sedla motocyklu. Výsledkem řešení je výkresová dokumentace originálního sdruženého nástroje, v němž bude možné v šesti krocích zhotovit kompletní, tvarově složitý výlisek. Student pracoval samostatně, přicházel iniciativně s návrhy technického řešení dílčích úkolů a konzultace tak využíval víceméně k řešení formálních problémů práce. O jeho iniciativním a zodpovědném přístupu svědčí nesporně i 45 využitých literárních zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Bakalářská práce Libora Hanycha se zabývá návrhem výroby závěsu sedadla motocyklu. Práce je zpracovaná na velmi vysoké úrovni nejen po odborné stránce, ale i grafické. Praktická část obsahuje potřebné výpočty, které jsou správné a přehledně zpracované. Drobnou chybičkou jsou neúplná zobrazení zlomků u některých vzorců. V práci je navržen postup výroby zadané součásti ve sdruženém nástroji, který je východiskem pro návrh samotného nástroje. Nástroj je řešen správně a prakticky s nadzvedáváním prostříhaného pásu. Výkresová dokumentace je tvořena výkresy sestav jednotlivých částí nástroje. Výtkou je, že na výkresech chybí některé čáry, a to například u stopky, vodícího sloupku, šroubu atd. Přes tyto drobné nedostatky práci hodnotím velice kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91881