ŠKARVADOVÁ, A. Tištěný galerijní dozimetr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Michal

Studentka se seznámila s principy osvětlování galerijních a muzejních prostor, měření intenzity osvětlení a ozáření, s teoretickými principy světelných dozimetrů pro galerijní účely. Během experimentálních prací připravila světlocitlivé kompozice pro tisk světelných dozimetrů a prostudovala kinetiku jejich barevných změn v pevné fázi. Naučila se měřit odrazová spektra studovaných vzorků a jejich změny interpretovat. Dokázala si dobře naplánovat a využít časový fond pro experimentální práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Kvalita zpracování výsledků A
Využití poznatků z literatury A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klusoň, Petr

Studentka Adéla Škarvadová se ve své práci zabývala kinetikou světlem indukovaného rozkladu barviv ve vrstvě s různými laky, při různých tloušťkách vrstvy a při různých teplotách chromatičnosti vybraných LED svítidel. Cílem bylo vyvinout světlocitlivý dozimetrický systém pro monitorování světelné expozice u historických předmětů, starých rukopisů, tisků, obrazů, fotografií atd. Jejich uskladnění, podmínky archivace i krátkodobého, případně dlouhodobého muzejního vystavení, jsou pevně vázány na znalost světelné expoziční historie. Při obrovském množství stále se rozšiřujících sbírkových fondů je jasné, že monitorovací elementy musí být velmi levné, velmi jednoduché, avšak postačí, aby byly jen přibližně přesné, vzhledem k typicky dlouhé době uskladnění. Domnívám se, na základě podrobného seznámení se s předloženou prací, že se posluchačce podařilo tyto cíle naplnit. Práci hodnotím klasifikačním stupněm VÝBORNĚ/A a doporučuji práci také k obhajobě. Všechna posuzovaná kritéria práce nabývají hodnoty A, s výjimkou položky „Úroveň jazykového zpracování”. Ta byla hodnocena stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 87392