ZDRAŽIL, L. Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmeškal, Oldřich

Student se v bakalářské práci zabýval přípravou tenkých vrstev grafen oxidu (GO) a studiem jejich elektrických a dielektrických vlastností. Oproti původnímu zadání se podílel na přípravě fotovoltaických článků, kde GO plnil funkci mezivrstvy mezi elektrodou a aktivní vrstvou. Z výsledků elektrických a dielektrických vlastností zjistil vliv redukce GO (tepelné, chemické a UV) na základní parametry fotovoltaických článků. Bc. Zdražil pracoval samostatně, konzultace k vlastní práci vedly vždy k pokroku při řešení úkolů. Výsledky jeho práce budou dobrým východiskem při řešení diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jan

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku inkorporace tištěných vrstev grafen oxidu do struktury organických fotovoltaických článků. Předložená práce je sepsána v rozsahu 35 stran, členěna do 7 kapitol, obsahuje 34 obrázků, 3 tabulky, 11 rovnic a autor cituje 29 prací. Teoretická část rozebírá materiály na bázi uhlíku, jejich syntézu, vlastnosti a dále pak popisuje možnosti přípravy tenkých vrstev organických materiálů. V experimentální části autor provedl optické a elektrické charakterizace připravených solárních článků a získané výsledky vynesl do souhrnných grafů. Závěry týkající se stejnosměrných a střídavých měření nejsou však dostatečně diskutovány s ohledem na základní parametry fotovoltaických článků. Autor se v práci dopouští několika formálních chyb. Na str. 12 a str. 35 má být definována úhlová rychlost, nikoliv fázová rychlost. Na str. 13 nahoře je 2,3 % rozhodně malou částí z celku, nikoliv poměrně velkou. Pro číslování odkazů na původní literaturu se používají přirozená čísla vzestupně podle prvního výskytu (odkaz [18] na str. 15 byl použit dříve než odkaz [17]). Na str. 17 je ve výčtu nepolárních rozpouštědel uveden etanol a isopropanol, taktéž použité zkratky GO, DPP, EtOH, IPA zde nebyly definovány. Obrázek 17 na str. 21 není elektroměr, ale elektrometr Keithley 6517B. I přesto je práce sepsána srozumitelně a po formální stránce (jazykové, terminologické, grafické) vypracována bez závažnějších nedostatků. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91262