HORŇÁKOVÁ, N. Studium vlastností a účinku přírodních antimikrobiálních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací vybraných přírodních rostlinných extraktů, stanovením obsahu aktivních látek typu polyfenolů, flavonoidů a antioxidační aktivity a studiem jejich antibakteriálního účinku. Studovány byly vybrané léčivé byliny a 8 druhů čaje. K testování biologických účinků byly využity tři druhy bakterií. Za účelem zvýšení stability a udržení antibakteriální aktivity byly extrakty enkapsulovány do liposomů. Studentka splnila všechny stanovené cíle zadání. Zpracovala přehlednou rešerši týkající se studovaných rostlin a základů použitých technik. Během řešení experimentální části práce musela zvládnout poměrně široké spektrum metod od kultivčních technik a optimalizace antimikrobiálních testů přes průtokovou cytometrii, enkapsulační techniky a metody charakterizace částic až po studium dlouhodobé stability enkapsulovaných extraktů. Studentka přistupovala k řešení dílčích cílů aktivně a se zájmem. Při řešení experimentální části projevila potřebné laboratorní dovednosti i organizační schopnosti k realizaci miořádně rozsáhlých kultivačních experimentů a testů. Dílčí výsledky budou prezentovány na mezinárodní konferenci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kostovová, Iveta

Bakalářská práce Nikoly Horňákové je zaměřená na velmi aktuální tématiku, jakou je studium vlastností a účinků přírodních antimikrobiálních látek. Hlavním cílem této práce byla optimalizace metod pro stanovení obsahu antimikrobiálních látek a optimalizace antimikrobiálních testů. Optimalizované metody pak byly použity pro testování antimikrobiálního účinku vybraných přírodních extraktů. Celkově je práce zpracovaná na 52 stranách a obsahuje 74 literárních zdrojů, z převážné většiny se jedná o články publikované v zahraničních odborných časopisech. Velmi oceňuji stylistické a grafické zpracováni práce. Mám jen pár drobných výhrad k Obr.22 na straně 37 - chybí popisek osy y a k Tab.7 na str. 35, která pokračuje na str. 36, kde jí chybí popisek. Práce je dobře napsaná a výsledky jsou správně komentovány a logicky na sebe navazují. Autorka splnila zadání bakalářské práce, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88239