MARUNIAK, M. Povrchové úpravy biomateriálů v dielektrickém bariérovém výboji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánková, Věra

Bakalářská práce je experimentálního charakteru a zabývá se opracováním povrchu různých polymerních materiálů pomocí plazmatu. Jako zdroj plazmatu je použit dielektrický bariérový výboj za atmosférického tlaku. Měření kontaktního úhlu a výpočet povrchové energie prováděl autor práce po dobu několika dní, aby zjistil stálost opracování materiálu. Student během experimentální práce bohužel výsledky nekonzultoval a dopustil se i mnoha formálních chyb při samotném psaní bakalářské práce. I přes výhrady se domnívám, že předložená práce splňuje kritéria kladená na bakalářské práce a hodnotím ji známkou D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování E
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce E
Celkový přístup k řešení úkolů D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Přikryl, Radek

Práce je po jazykové a typografické stránce odfláknutá, evidentně nedotažená do konce, s cca 50-ti vyznačenými chybami byl předán dokument zpět studentovi. Nicméně uspokojivě naplňuje zadání práce a provedené experimenty vedly k získání výsledků, ketré jsou v práci prezentovány a komentovány. Z pohledu odborného však chybí jakákoliv zmínka o fyzikláně chemickém účinku plazmatu na povrchy plastů, v tomto směru nebyly také diskutovány ani naměřené výsledky. Zde vnímámi souvislost s malým množstvím využité literatury. Chybou je i neuvedení chybových úseček v grafech časových závislostí naměřených hodnot a přehnaných přesností prezentovaných vypočtených energií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování E
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 88158