RŮŽIČKA, L. Studium karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Másilko, Jiří

Bakalářská práce Lukáše Růžičky se zabývá studiem karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy. Cílem práce bylo sledování průběhu karbonatace v závislosti na vnějších podmínkách a stanovení celkového stupně karbonatace. Práce je logicky členěná na jednotlivé části a je zakončena odpovídajícím závěrem. Při tvorbě jednotlivých kapitol prokázal student schopnost práce na samostatném vědeckém úkolu. Získané výsledky pečlivě zpracovával a po konzultacích z nich dokázal vyvodit příslušné závěry. I přes některé překážky, zaviněné hlavně nefunkčním přístrojovým vybavením, dokázal splnit vytyčené cíle. Předložená práce Lukáše Růžičky zcela naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a celkově ji hodnotím známkou „B“, tedy velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koplík, Jan

Bakalářská práce Lukáše Růžičky se zabývá studiem karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy. Karbonatace betonu je problémem, který se řeší již mnoho let. Díky použití metody, která umožňuje sledovat karbonataci in-situ přináší tato bakalářská práce zajímavé informace a nové náhledy na karbonataci. Práce je logicky členěná do jednotlivých částí. Z pravopisného i typografického hlediska neobsahuje závažnější chyby. Teoretická část popisuje použité suroviny a samostatnou karbonataci. Možná by se slušelo využít více odborné, cizojazyčné literatury. Výtku mám ke zpracování citací. V textu nejsou citace chronologicky řazeny a hlavně, jednotlivé citace jsou zpřeházeny, takže odkazy v textu neodpovídají samotným citacím na konci práce. Praktickou část tvoří studium karbonatace portlanditu při různých podmínkách pomocí dvou různých metod – řízená karbonatace ve vlhkostní komoře a karbonatace v speciálně upraveném boxu. Výsledky jsou přehledně seřazené do tabulek a grafů a náležitě okomentovány. Práce splnila všechny požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 88206