FIALOVÁ, G. Možnosti využití kotelních strusek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Studentka Gabriela Fialová vypracovala svou bakalářskou práci na téma "Možnosti využití kotelních strusek". Práce se zabývá především separací železnato-železných podílů z kotelních strusek a zkoumá vliv snížení jejich obsahu na žároodolnost těchto materiálů. Teoretická část splňuje požadavky pro bakalářskou práci včetně množství citovaných zdrojů. Experimentální část uvádí použité metody. V kapitole výsledky a diskuse by bylo vhodné obsáhleji diskutovat dosažené výsledky a vhodně je srovnat s literaturou. Celkově práci hodnotím známkou C a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Celkový přístup k řešení úkolů C
Využívání konzultací při řešení práce B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Másilko, Jiří

Bakalářská práce slečny Gabriely Fialové se zabývá možností využívání kotelních strusek v průmyslovém měřítku. Cílem práce je snížení množství železnato-železitých podílů v dodaných struskách a jejich následné uplatnění v žáromateriálech. Práce je zpracovaná ve čtyřech kapitolách, na které navazuje závěr, poskytující přehled o dosažených výsledcích. Práce je relativně na dobré jazykové úrovni, ale velmi často se v ní vyskytují některé nepřesné formulace a překlepy. Po typografické stránce by bylo dobré samotnou práci ještě upravit. V teoretické části úplně postrádám literární rešerši týkající se problematiky železných podílů ve spojitosti s keramickými materiály. Problematika odstranění železných podílů je sama o sobě také velmi slabě zpracována. Kapitola Výsledky a diskuze obsahuje pouze výčet dílčích výsledků z jednotlivých analýz. Chybí zde jakákoli diskuze dosažených výsledků či jejich porovnání s literaturou. Navíc interpretace získaných výsledků je na velmi nízké úrovni. Navrhovaný experiment má sice dobrou myšlenku, ale takto zpracované výsledky nelze zhodnotit, zda jsou positivní či negativní. Použitá literatura není chronologicky srovnána, tak jak je uvedena v práci. Navíc jsou zde uvedené zdroje, které se v práci vůbec nevyskytují. Tuto práci celkově hodnotím známkou „D“, tedy uspokojivě a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse F
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 91114