PALUŠÁKOVÁ, S. Hodnocení vlastností vápna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Studentka Stanislava Palušáková vypracovala svou bakalářskou práci na téma „Hodnocení vlastností vápna“. V teoretické části jsou shrnuty metody zkoušená vápen podle platných norem. Rozsah teoretické části a počet citovaných zdrojů odpovídá požadavkům pro bakalářskou práci. V praktické části jsou popsány použité metody a diskutovány dosažené výsledky. Výsledky jsou zpracovány vcelku na dobré úrovni. Práci se vyskytují nepřesné formulace, napříč kapitolami není v některých případech dodržována stejná terminologie. Celkově bakalářská práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. Práci hodnotím známkou C a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beranová, Denisa

Bakalářská práce Stanislavy Palušákové se zabývá vlastnostmi vápna a jejich hodnocením. Cílem práce bylo sestavit sérii analýz pro komplexní hodnocení vlastností vápen pro určení jejich dalšího použití. Není uveden abstrakt a klíčová slova v českém jazyku. Teoretická část je logicky členěná do částí, nicméně obsah některých kapitol se opakuje. V celé teoretické části chybí odkazy na uvedené obrázky. Kapitola 2.5.2.1 obsahuje pouze vzorec hydraulického modulu bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení. Také v následující kapitole je minimum, navíc nesprávných, informací. Na obrázku 3 je uvedeno rozdělení vápna, které však z uvedeného grafu není jasné a ne zcela odpovídá následujícímu textu. V práci jsou používány nesprávné termíny mäkké/tvrdé pálené vápno. Také se vyskytují různé nesrovnalosti, jako např. str. 13 „Výroba mäkkého páleného vápna spočíva v tom, že sa rýchlo nasype do vody za stáleho miešania v pomere 1:2.“; str. 15 „Vďaka hydraulicite vápno je schopné tvrdnúť bez prístupu kyslíka.“. Práce obsahuje značné množství typografických i gramatických chyb (např. absract, rentgen, titulek obrázku 8 na str. 20). Při zpracovávání bakalářské práce studentka využila odbornou literaturu v odpovídajícím množství vzhledem k rozsahu práce, nevyužila však žádnou zahraniční literaturu. Uspořádání zdrojů v práci není chronologické. Citace uvedené v seznamu použitých zdrojů nemají stejný formát, některé jsou i anglicky. Norma ČSN EN 459-1 (zdroj 8) má nesprávně uvedený název. V praktické části bylo provedeno několik měření pro stanovení různých vlastností vápna. U některých výsledků chybí kvalitní diskuze. V popise grafů z měření velikostí částic jsou uvedeny hodnoty, které není možné z grafů vyčíst, výsledkem XRD analýzy není zrnitostní křivka, jak studentka uvádí, u XRF analýzy zcela chybí diskuze výsledků, ze SEM analýzy nelze porovnávat barvu vzorků. V kapitolách 4.2 a 4.7 jsou vzorky značeny jinak, než ve zbytku práce. V tabulce 5 chybí popis uvedených hodnot (veličiny, jednotky). V závěru práce jsou stručně okomentovány výsledky i cíl práce. Opět se zde ale vyskytují odlišné názvy vzorků než v samotné práci. Práce odpovídá svým rozsahem i množstvím vykonaných experimentů požadavkům bakalářské práce a i přes některé nedostatky ji doporučuji k obhajobě se známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91521