BORŮVKA, J. Návrh osvětlení autodílny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Škoda, Jan

Student Jan Borůvka měl za úkol provést návrh osvětlovací soustavy v autodílně. Při vypracování se držel bodů zadání, které splnil. Práce je dobře členěná a přehledná, zpracování i úprava je na dobré úrovni. K samotné práci mám jen malou poznámku a to, že při výpočtu finanční náročnosti student patrně zapomněl zohlednit výměnu zářivkových světelných zdrojů po uplynutí jejich života. Tato skutečnost, může lehce ovlivnit konečný výsledek, ale finální volba svítidel se zářivkami bude patrně pro tento případ stále nejvhodnější. Dále k práci nemám žádných připomínek. Student pracoval samostatně a podle pokynů z osobních konzultací. Práci hodnotím stupněm A 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Štěpánek, Jaroslav

Student Jan Borůvka měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma Návrh osvětlení autodílny. Práce odpovídá zadání a všechny zadané body student splnil. Student ve své práci zhodnotil stávající stav autodílny pomocí měření a simulace a navrhl nové řešení a zpracoval jej pomocí programu Relux. Velkým přínosem práce je vyhodnocení finanční náročnosti výměny svítidel a vypočtení návratnosti celé investice. K práci mám pár výtek. V úvodu kap. 4 student popisuje barvu světla jako ekvivalent teploty zdroje. Tento popis se dá použít pouze pro zdroje teplotní. Při popisu žárovky student udává, že uvnitř klasické žárovky je vakuum. V současné době se vakuum v žárovkách již nepoužívá. Student v popisu pro klasickou žárovku uvedl účinnost žárovky 8 %, což je chybná hodnota. V popisu světelných zdrojů chybí popis halogenových žárovek. V popisu zářivky student uvádí, že pro zapálení výboje je nutné mít nižší napětí než síťové. Správně má být, že pro zapálení výboje je nutné mít síťové napětí a pro provoz zdroje je nutné napětí nižší než síťové. V kapitole „LED diody“ student uvádí příklad pro 5 W LED zdroj světelný tok 140 lm. Účinnost by pro takový zdroj ale byla velmi nízká. V praktické části při výpočtu celkových pořizovacích nákladů na soustavu chybí náklady na instalaci. Poslední výtka směřuje k praktické části, kde student píše dohromady číslo a jednotku bez mezer. I přes tyto nedostatky a nejasnosti je práce přínosem. Doporučuji ji proto k obhajobě u SZZ a hodnotím ji známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 94051