KULÍKOVÁ, B. Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klečka, Jan

Zadání práce bylo zaměřeno na tvorbu disparitních map. K jeho zvládnutí bylo třeba nastudovat problematiku podobnostních kritérií, optimalizačních technik a částečně i 3D rekonstrukce. Studentka pracovala samostatně se zaujetím pro věc. Konzultace využívala v minimální míře, ale v ojedinělých případech, kdy přišla, byla vždy výborně připravena a prezentovala výrazné pokroky v práci. Výsledný dokument vznikl rozšířením dokumentu semestrálního projektu, úvodní kapitoly byly zachovány v podstatě beze změny (v několika případech ani nebyl v textu nahrazen termín semestrální projekt termínem bakalářská práce např. str. 1). Některé výtky ze semestrálního projektu ve výsledku nebyly zapracovány např., jsou v textu často zaměňovány termíny hloubková a disparitní mapa, nebo že mechanismus lidského vnímání prostoru (kap. 2) s cílem práce souvisí jen minimálně a rozhodně nesupluje teoretický úvod zaměřený na disparitních mapách. I přes uvedené výtky studentka cíle práce splnila a prokázala bakalářské schopnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Nováček, Petr

Zadání bakalářské práce s názvem „Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků“ zpracované slečnou Barborou Kulíkovou patří mezi středně náročné. Práce má od úvodu po závěr rozsah 42 stran, což vzhledem k zadání a povaze práce považuji za dostatečné. Práce je však vytištěna oboustranně, což neodpovídá požadavkům na VŠKP. Studentka v práci popisuje výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků. Už z úvodu je zřejmé, že studentka pravděpodobně téma dostatečně nenastudovala, protože jsou v celé práci uváděny jako ekvivalentní pojmy mapa disparity a hloubková mapa, a to i přesto, že studentka na straně 7 a 8 tyto pojmy definuje (i když nepřesně) jako dvě různé věci. Práce je členěna poměrně zdařile a přehledně, vytknout však lze kapitolu 3 nazvanou „Vymezení základních pojmů“, kde by pro přehlednost bylo vhodné jednotlivé pojmy definovat v těch částech textu, které se jimi zabývají, či kde jsou tyto pojmy zmiňovány. V práci se na straně 1 vyskytuje věta „Přestože cílem semestrálního projektu bylo nastudování dané tématiky, …“ a na straně 9 pak věta „Vzhledem k tomu, že v rámci semestrálního projektu ještě není vytvářena finální aplikace, …“, studentka tedy nevěnovala dostatečnou pozornost využitému textu ze semestrálního projektu. Studentka v práci také uvádí zkratky (a to i v nadpisech podkapitol) či pojmy které nejsou definované, např. pojem „Winner-Take-All“ uvedený na stranách 14 a 19 nebo na straně 19 název podkapitoly „SSD“ – není uvedeno (a z textu ani nevyplývá) o co se jedná. Studentka v práci provádí teoretický rozbor (kapitoly 2,3,4) a popisuje několik metod pro tvorbu map disparity (kapitola 5). Tyto metody dále implementuje (kapitola 6) a následně prezentuje výsledky své práce (kapitola 7). Studentka dostatečně cituje a zároveň dostatečně matematicky definuje jednotlivé metody a algoritmy. S ohledem na výše uvedené konstatuji, že předložená práce odpovídá bakalářským schopnostem studentky a práci hodnotím stupněm D/uspokojivě.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 94292