KUBEŠA, R. Měření parametrů LED stmívatelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Student Radek Kubeša měl za úkol ve své práci popsat a změřit vlastnosti stmívatelných LED světelných zdrojů. Tyto zdroje sice nejsou zatím příliš rozšířené, nicméně s nástupem nových přístupů k dynamickému osvětlování budou jistě hrát v budoucnu důležitou roli. Student kontaktoval výrobce světelných zdrojů a získal od nich zkušební vzorky, které mohl následně měřit v laboratoři. V teoretické části práce popisuje základní světlené veličiny, dále rozdělení světelných zdrojů a podrobněji se zabývá vlastnostmi zdrojů a zejména pak LED technologií. Dále popisuje možnosti regulace světelného toku a od strany 31 se věnuje vlastnímu laboratornímu měření a vyhodnocení. K práci mám tyto připomínky: Index podání barev nemá jednotku, je to bezrozměrná veličina. Některé obrázky, jako např. Obrázek 2, 5, 9, 16 jsou velmi nekvalitní, měly být překresleny Obr. 7 je všeobecně známá značka, nebylo třeba ji explicitně uvádět a navíc přebírat z literatury. Chybí pojednání o technologii Chip-on-Glass, která se používá pro konstrukci náhrad za klasické vláknové žárovky. Obr. 19 představuje v praxi nepoužitelnou regulaci, student nezmiňuje ztráty v takovém obvodu. Obr. 21 a jeho popis nejsou správné - spínání na náběžné hraně má být spínání na sestupné hraně a spínání na sestupné hraně je vypínání na sestupné hraně. Pojem "světlované vlákno" - má být světlovodné vlákno, str. 32. Podobných nepřesných termínů je v práci více. Ve schématu na Obrázku 27 nechápu způsob zapojení LED zdroje - toto by mohl student při obhajobě objasnit, evidentně zde použil část zapojení se zářivkou a startérem. V práci se vyskytuje množství gramatických a pravopisných chyb. Student během semestru pracoval víceméně samostatně, ale jeho aktivita byla spíše průměrná a byla soustředěna až ke konci semestru. Z toho vyplývá i celkově slabá úroveň práce. Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Štěpánek, Jaroslav

Student Radek Kubeša měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma Měření parametrů LED stmívatelných zdrojů. Práce odpovídá zadání a všechny zadané body student splnil. Přínosem práce je shrnutí základních znalostí o LED zdrojích a možnostech jejich regulace. Součástí práce je i měření provozních vlastností regulovaných LED zdrojů. Práce je po formální stránce na nízké úrovni. Text je psaný se zarovnáním doleva a obsahuje velké množství gramatických chyb, překlepů a nejasností, které snižují jeho kvalitu. Na některých místech student píše dohromady číslo a jednotku bez mezer. Student také v práci velmi často používá neodborného termínu „LED dioda“. Po technické stránce text obsahuje také velké množství chyb a nepřesností. Na straně 15 student popisuje vztah mezi lumenem a wattem a uvádí, že „1W.mm-2 = 680 lx. Tento vztah je uveden chybně. Obrázek na straně 15 je velmi nízké kvality a je špatně čitelný. Student na straně 18 označuje měrný výkon symbolem pro účinnost éta. Dále na stejné straně uvádí pro index podání barev jednotku Ra, přičemž index podání barev je bezrozměrná veličina. Na straně 28 v obrázku 21 je prohozený popis pro spínané děje. Na straně 34 je obrázek měřící soustavy bez titulku a je velmi nízké kvality. V popisu autotransfromátoru je v parametrech uvedena chybně značka pro napětí a chybí zde jednotka. V kapitole 5.1.2 student popisuje měření křivek svítivosti, které se ale používá pro velmi malé světelné zdroje. Ve schématu na straně 36 je nesmyslně zapojen paralelně k měřené LED doutnavkový startér pro zářivky. Velkým nedostatkem praktické části je neuvedení příkladu výpočtu aspoň pro jeden měřený zdroj. Není totiž jasné, jak student vypočetl účinnosti zdrojů a proč nabývají tak vysokých hodnot. V seznamu literatury jsou u autorů uvedeny tituly, které se ale v citacích neuvádí. U [4] student uvádí, že se jedná o zdroj citovaný z internetu, ale chybí u něj odkaz na webovou stránku. I přes tyto nedostatky a nejasnosti je práce přínosem. Doporučuji ji proto k obhajobě u SZZ a hodnotím ji známkou D.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 94073