KUBÍČEK, R. Bezdrátová stanice s připojením do sítě IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolouch, Jaromír

Pan Kubíček měl za úkol realizovat malou domácí IoT síť a seznámit se s WiFi moduly ESP8266 a použít je jako základní stavební prvek. Student provedl detailní analýzu možností použití modulu ESP8266, vytvořil samostatný modul s teplotním senzorem a ovládacím relátkem a také propojil tento modul s webovým serverem smartsys.cz. Výsledkem je také knihovna pro komunikaci s ESP8266 modulem pro mikrokontroléry AVR Atmel. Student byl celou dobu samostaný a iniciativní, k práci nemám žádnou připomínku. Hodnocení práce v bodech: 1. Splnění zadání 50 z 50 2. Aktivita během řešení a zpracování práce 20 z 20 3. Formální zpracování práce 15 z 20 4. Využití literatury 10 z 10 Posudek vypracoval konzultant Ing. Ondřej Pavelka, Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z. Brno.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Povalač, Aleš

Předložená práce se zabývá připojením levného modulu postaveného na čipu ESP8266 do internetu. Jako demonstrační příklad je navržena wifi meteostanice s měřením teploty a vlhkosti. Úvodní kapitola o internetu věcí je pojatá poměrně stručně. V části o řešení nedostatku IP adres zásadně postrádám zmínku o protokolu IPv6. Adresaci pomocí tohoto protokolu student nikde v práci nezmiňuje, a tím poněkud degraduje adresovatelné IoT zařízení na jednoduchý wifi modul. Taktéž tvrzení o vysoké spotřebě bezdrátových technologií je diskutabilní, moderní IoT zařízení implementující např. standardy Bluetooth Smart nebo ANT vydrží na baterii pracovat roky. Další části práce popisují jednotlivé přístupy k využití ESP8266, které jsou založeny na programování čipu přímo v jazyce C, na programování v jazyce Lua s firmwarem NodeMCU a na ovládání originálního firmwaru pomocí AT příkazů. Autor se podrobně věnuje zejména popisu AT příkazů, které v další práci využívá. Pro ně také vytvořil knihovnu umožňující komunikaci a obsluhu modulu, což bylo jedním z cílů práce. Samotný firmware je relativně komplexní a vhodně rozdělený do více souborů. Pro architekturu AVR postrádám využití ukládání řetězců do programové paměti, což vzhledem k množství parametrů předávaných funkcemi jako SendCommand() představuje značné nároky na velikost paměti RAM. Student v rámci realizace vytvořil dvě verze prototypů zařízení. Realizovaný hardware i firmware spolu s ukázkami generovaných webových stránek svědčí o celkově velmi dobré úrovni práce. V textu práce se místy vyskytují překlepy, hovorové výrazy a nepřesná tvrzení. Zadání práce je zcela splněno, lze vytknout pouze omezenou implementaci zabezpečení.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 93381