PUŠEC, D. Účinky vlhkosti na elektrické vlastnosti silikonového kaučuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Zadání diplomové práce vycházelo z požadavků společnosti ABB Praha, s.r.o. a zabývalo se vlivem vlhkosti na elektrické vlastnosti silikonových kaučuků používaných k pasivaci výkonových polovodičových součástek. Po prvotní společné návštěvě ve firmě v loňském roce a osobním kontaktu s pověřenými lidmi jsem tak trochu, i vzhledem k diplomantovu bydlišti, předpokládal při dalším zpracování samostatnou studentovu iniciativu. Opak však byl pravdou a vzájemná spolupráce mírně vázla. Proto jsem se v průběhu roku musel opět vložit do společné komunikace, jako spojovací mezičlánek. Před experimentální činností musel student projít interním školením BOZP a PO a dalšími interními předpisy a výsledkem bylo podstatné zpoždění přípravy zkušebních vzorků, které student realizoval až v průběhu měsíce března. Důvody zpoždění mi nejsou přesně známy, proto nechci svalovat vinu na jednu či druhou stranu. Domnívám se, že pan Pušec dostal dost za vyučenou při obhajobě předcházejícího semestrálního projektu a jeho přístup k vypracování diplomové práce se postupně zlepšoval, přesto studentova aktivita byla rozložena v průběhu akademického roku nerovnoměrně a její intenzita se zvyšovala s blížícím se termínem odevzdání práce. Diplomant při zpracování závěrečné práce postupoval v souladu se zadáním, čemuž odpovídá i obsah jednotlivých kapitol. Oproti prvotní verzi, kterou mi student předložil, práce doznala podstatných změn, jak po stránce obsahové, tak i stránce typografické a grafické. Musím konstatovat, že student respektoval všechny mé připomínky. Škoda jen, že to bylo až poslední týden a na další odladění a korekce nezbýval již čas. Podíl teoretické části převyšuje nad experimentální, v které jsou ale dostatečně popsána a vyhodnocena všechna realizovaná měření. V práci není zcela dodržen formální zápis fyzikálních veličin kurzivou a naopak některé jednotky jsou zase kurzivou (na což byl student v průběhu práce neustále upozorňován). Rozsah použité literatury je adekvátní k druhu práce. Nutno podotknout, že v průběhu experimentu se vyskytlo hned několik problémů, z nichž největší spatřuji v nefunkčnosti nové pracovní stanice na měření impedancí Novocontrol, ke které se v průběhu dlouhodobého navlhání přidala porucha klimatické komory a když se vše doplní ne příliš aktivním přístupem studenta, je zaděláno skutečně na velký problém. Společnými silami jsme problémy vyřešili a našli adekvátní náhrady, byť za cenu menší přesnosti měření impedancí v oblasti nižších frekvencí. Všechny výše zmíněné nedostatky se podepsaly na výsledné kvalitě díla, které mohlo být zpracováno, při kvalitách studenta i z pohledu váženého průměru, mnohem pečlivěji. Největší problém spatřuji v neustálém spěchu studenta a místy i jeho laxním přístupu. Diplomant mohl předpokládat, že u mě nemůže počítat s kompletní podporou ve stylu „all inclusive“, ale bude muset si upravit, naprogramovat a odladit některá pracoviště, stejně tak si zajistit literární zdroje. I přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Polsterová, Helena

Ve své diplomové práci se p. Bc. Daniel Pušec zabývá problematikou měření elektrických vlastností vzorků materiálu HIPEC Q1-9205 od společnosti. Diplomová práce je přehledně členěna. V poměrně rozsáhlé teoretické části se student zabývá problematikou polovodičů a silikonů. Dále se zabývá teorií vlhkosti vzduchu a fyzikou dielektrik. V experimentální části popisuje student výrobu vzorků sledovaného materiálu a dále měření vybraných elektrických vlastností. Naměřené hodnoty jsou prezentovány formou do přehledných tabulek a grafických závislostí. Student dobře orientuje ve zvolené problematice. Diplomová práce je po obsahové dobré úrovni. V práci se vyskytují drobné formální nedostatky. Pan Bc. Daniel Pušec splnil dané zadání diplomové práce, jeho práci doporučuji tedy k obhajobě. K práci mám následující připomínky: Str.. 49 nekvalitní reprodukce obr. 7.5 Pozor na výraz měřicí, měřící Ne všechna označení veličin jsou kurzívou

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 94946